Local Organising Committee

Chair:  
Pro. Xilin Lyu

Co-Chair:  
Pro. Jiemin Ding
Pro. Qilin Zhang

Members: 
Pro. Huanjun Jiang
Pro. Bin Yang
Er. Ying Zhou
Er. Bozhao Yong
Er. Shiyu Wang